Privacyverklaring

Het Netwerk Dementie Groningen (NDG) gebruikt geen namen of andere gegevens die de identiteit van de bezoekers van deze website bekend maken of schaden. Als u via de website het contactformulier invult, dan worden de door u verstrekte gegevens slechts gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Op onze website treft u links aan naar andere websites. Deze links en websites zijn met zorg geselecteerd, maar het NDG draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop deze websites en de bijbehorende organisaties met uw gegevens omgaan.

Op onze website hebben wij een portaal ingericht om de registratie door casemanagers dementie, werkzaam binnen het NDG, zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Zie Registratie casemanagement dementie. Deze registratie bestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

  • basisregistratie van de casemanagers dementie: deze vindt plaats in het najaar van 2023 (oktober)
  • registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de caseload van de casemanagers; hierbij worden geen namen, geboortedata of andere privacy-gevoelige gegevens van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers vastgelegd. .

Registratie persoonsgegevens casemanagers dementie

  • persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is; als een casemanager dementie niet meer werkzaam is binnen het NDG dan draagt de coördinator van het NDG ervoor zorg dat de basisregistratie betreffende deze medewerker verwijderd wordt (uiterlijk 2 jaar na het stoppen met het casemanagement); de medewerker dient er zelf voor zorg te dragen dat de coördinator van het NDG op de hoogte wordt gesteld dat de werkzaamheden t.b.v. het casemanagement dementie worden beëindigd;
  • de basisregistratie gebeurt door de casemanager zelf; de casemanager krijgt na het invullen van de basisregistratie automatisch een kopie toegezonden van het ingevulde formulier;
  • de casemanager heeft het recht om de gegevens van de basisregistratie aan te vullen of te laten verwijderen;
  • de basisregistratie wordt door de coördinator en de secretaresse van het NDG geanonimiseerd verwerkt en in een hoofdlijnen-overzicht jaarlijks beschikbaar gesteld ten behoeve van de Ketenpartnerraad, de zorgverzekeraar Menzis en het bestuur van het NDG;
  • de betrokken zorgorganisaties krijgen zelf ook een terugkoppeling, specifiek voor hun eigen organisatie.

Beveiliging: er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om  persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact: voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan netwerk@dementiegroningen.nl.