Beschermd wonen

In de provincie Groningen zijn er in alle gemeenten voor mensen met dementie mogelijkheden om beschermd te kunnen wonen in kleinschalige woonvormen / zorgcentra / verpleeghuizen.

Men heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg om beschermd te kunnen gaan wonen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de persoon met dementie intensieve zorg en begeleiding (en vaak ook behandeling) nodig heeft. Zó intensief dat dit thuis niet meer mogelijk is.

De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de aanvraag van de indicatie. De casemanager geeft o.a. ook advies of iemand in een open setting kan gaan wonen of in een gesloten setting met zogenaamde beschermde maatregelen i.v.m. het waarborgen van de veiligheid van de persoon met dementie.

Sommige families regelen deze aanvraag zelf of ze vragen advies aan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner Ouderenzorg van de huisartsenpraktijk of aan een maatschappelijk werker.

Op deze pagina is geen informatie opgenomen over eerstelijns verblijf (ELV-bedden).

De website van het NDG is nog in aanbouw. Relevante informatie wordt op een later moment aangevuld.

Informatie over aanvraag van indicaties en wet- en regelgeving:

Samenwerken vóór, tijdens en na de verhuizing

De periode voorafgaand aan de verhuizing naar een beschermde woonsetting is voor de persoon met dementie en diens naasten meestal erg intensief en het wordt door veel mensen vaak als een onzekere periode beleefd. Er wordt door de betrokken professionals nauw samen gewerkt om het traject van voorbereiding, verhuizing en gewenning aan de nieuwe woonomgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zowel families, professionals, managers en beleidsmedewerkers geven aan dat deze samenwerking nog beter kan en moet. Allereerst om de kwaliteit van de dienstverlening voor de mensen die het betreft in deze moeilijke periode te verbeteren.

Daarnaast kunnen werkprocessen mogelijk efficiënter en effectiever worden ingericht door een goede taakverdeling en afstemming tussen professionals en organisaties.

Vanuit het Netwerk Dementie Groningen(NDG) zal er op lokaal en op provinciaal worden gewerkt aan het optimaliseren van deze samenwerking. Geïnteresseerde professionals en hun organisaties kunnen contact opnemen met de coördinator van het NDG, Marlies de Vries, indien ze hiermee aan de slag willen gaan.

Beschermd wonen: waar in Groningen?

Hieronder staat in alfabetische volgorde een overzicht van de zorgorganisaties die beschermd wonen bieden én op 1 juli 2019 ketenpartner zijn van het Netwerk Dementie Groningen. Deze lijst geeft hiermee geen volledig overzicht en zal op een later moment worden aangevuld.