Aantal mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland (en dus ook in Groningen) neemt de komende jaren fors toe. De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing van de Nederlandse bevolkingsopbouw. We worden gemiddeld steeds ouder. Dementie is een ouderdomsziekte en het risico om dementie te krijgen neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Een kleine groep mensen krijgt al dementie op jonge leeftijd.

In de provincie Groningen woonden in 2018 9.300 mensen met dementie (op basis van cijfers Alzheimer Nederland). Voor 2025 is het de verwachting dat dit 11.000 mensen zijn en in 2040 17.000 mensen. Een deel van deze mensen heeft nog geen diagnose.

Waarom werken aan een dementievriendelijke samenleving?

Dementie is een hersenaandoening die in toenemende mate het cognitief functioneren (het denkvermogen) aantast. Ouderen wiens cognitief functioneren tot op hoge leeftijd in tact blijft zijn meestal goed in staat om zelf de regie te blijven voeren over hun eigen leven. Bij dementie is dit niet zo. Mensen met dementie hebben in toenemende mate steun nodig vanuit de naaste omgeving om in het dagelijks leven te kunnen blijven functioneren op een manier die hij of zij prettig vindt.

Door de samenleving dementievriendelijk in te richten werken we met elkaar aan een samenleving waar participatie en de mogelijkheid tot ‘mee kunnen doen’ de norm wordt (en niet iets bijzonders is). Werken aan een dementievriendelijke samenleving is ook: werken aan een samenleving die vriendelijk is voor andere kwetsbare mensen ten gevolge van een hersenaandoening.

Het werken aan een dementievriendelijke samenleving helpt ook om in gezamenlijkheid de ‘vertrouwde’ verzorgingsstaat om te vormen naar een participatiesamenleving. In een participerende samenleving worden problemen ten gevolge van een ziekte zoals dementie, zo mogelijk ‘dichtbij’ en vanuit een lokaal netwerk opgepakt. Kwaliteit van leven en veiligheid voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers, staan hierbij voorop. In dit lokale netwerk werken mantelzorgers, andere naasten, vrijwilligers en professionals samen.

In Nederland is er wet- en regelgeving op het gebied van welzijn, wonen en (medische) zorg. Dit wordt vorm gegeven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Alzheimer Nederland in de provincie Groningen: Alzheimercafés en andere activiteiten

Voor mensen met dementie en hun naasten worden op diverse plaatsen in de provincie Groningen Alzheimercafés georganiseerd. Hiernaast biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning aan mensen met dementie, hun naasten en iedereen die dicht bij mensen met dementie staan.

Bekijk Alzheimer Nederland, afdeling Groningen